„Gwarant Rzetelności i Bezpieczeństwa”

SzkoleniaUsługi

BHPowiec

Paweł Janczewski Specjalista ds. BHP, Inspektor PPOŻ, Audytor systemu zarządzania BHP WG PN-N-18001:2004, Doradca zawodowy i personalny, Dydaktyk.

Doświadczenie

Ponad 10 lat usług na rynku Konińskim :

 • 10 lat nadzoru w profesjonalnym zakładzie zajmującym się wyburzeniami i recyklingiem ( nadzór nad BHP przy wyburzeniach bloków i kominów Elektrowni PAK i wielu innych obiektów przemysłowych w Koninie i w Polsce)
 • dwa lata wykonywania czynności Specjalisty ds. BHP Huta Aluminium Konin
 • audyt BHP parku maszynowego Walcowni Metali Dziedzice wraz z projektowaniem zabezpieczeń
 • nadzór i wsparcie BHP ponad  30 przedsiębiorstw budowlanych i produkcyjnych
 • organizujemy profesjonalne szkolenia pracowników pracodawców w wielu gałęziach przemysłowych
 • organizujemy pomiary i badania czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wspieramy pracodawców podczas kontroli PIP i PIS
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe wraz z kompletną dokumentacją
 • dokonujemy przeglądów i konserwacji gaśnic
Definicja wypadku w pracy

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U.02.199.1673)

Art. 3.

 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
Konsekwencje prawne wypadku w pracy

Kodeks karny

Art. 156. § 1. (65) Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1)         pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2)         innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 • 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Kodeks cywilny

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 • 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
 • 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Szkolenia

Oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia dla wszystkich gałęzi przemysłowych. Przed szkoleniem ustalamy tematykę szkleń z pracodawcą by szkolenie zgadzało się z potrzebami zakładu.

 • szkolenia BHP wstępne
 • szkolenia BHP okresowe
 • szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenie przeciw pożarowe dla pracodawców i pracowników
 • szkolenia udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenia BHP z zakresu prac z azbestem
 • szkolenie dla pracowników wykonujących czynności hakowego/sygnalisty
 • kurs operatora wózków widłowych

Usługi

Stały nadzór BHP w zakładzie pracy

 • ocena ryzyka zawodowego
 • dobór środków ochron zbiorowej i indywidualnej w raz z wyposażeniem w nie pracowników
 • uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym w raz z przeprowadzeniem pełnej dokumentacji
 • wsparcie podczas kontroli w zakładzie pracy
 • przegląd stanu BHP w zakładzie pracy
 • audyt maszyn pod kontem zasadniczych i minimalnych wymagań BHP
 • organizacja pomiarów zagrożeń środowiska pracy

Usługi PPOŻ

 • nadzór inspektora PPOŻ
 • przygotowywanie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • wyposażenie obiektów w sprzęt i instalacje PPOŻ
 • przeglądy i konserwacje sprzętu PPOŻ

Cennik

Szkolenia:
 • szkolenie BHP wstępne – 50 zł osoba
 • szkolenie BHP okresowe – 80 zł osoba
 • szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 150 zł osoba
 • szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 150 zł osoba
 • szkolenie ppoż – 50 zł osoba
 • szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 50 zł osoba
 • szkolenia BHP z zakresu prac z azbestem – 150 zł osoba
 • szkolenie dla pracowników wykonujących czynności hakowego/sygnalisty – 150 zł osoba
 • kurs operatora wózków widłowych– 500 zł osoba
 • kurs dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP – 500 zł osoba

Ceny przy większych ilościach osób lub usług podlegają negocjacji.

Usługi BHP:
 • stały nadzór BHP w zakładzie pracy od 100 zł
 • ocena ryzyka zawodowego od 200 zł
 • przeprowadzenie postępowania powypadkowym wraz z pełną dokumentacją od 1000 zł
 • wsparcie podczas kontroli w zakładzie pracy 100 zł
 • przegląd stanu BHP w zakładzie pracy 100 zł
 • audyt maszyn pod kontem zasadniczych i minimalnych wymagań BHP od 100 zł od urządzenia
 • organizacja pomiarów zagrożeń środowiska pracy 100 zł od stanowiska.

Ceny przy większych ilościach osób lub usług podlegają negocjacji.

Usługi PPOŻ:
 • nadzór inspektora PPOŻ od 100 zł
 • przygotowywanie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego od 1000 zł
 • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego od 300 zł
 • przeglądy i konserwacje sprzętu PPOŻ od 10 zł za urządzenie

Ceny przy większych ilościach osób lub usług podlegają negocjacji.

Szkolenia

Niebezpieczne wypadki w pracy

Kontakt

„BHPowiec” Janczewski Paweł

Honoratka 88a
62-561 Ślesin

NIP 6652180497
Regon 301998250

Tel.: 691 986 921
E-mail: bhpawel@wp.pl

Karolina Janczewska
Specjalista ds. Administracji i Prawa Pracy
Tel.: 669 039 221

„BHPowiec” Janczewski Paweł